SIMS Marketing Agency

Shërbimi: Krijimi i identitetit

MUBU Consulting është e përkushtuar të sigurojë cilësinë më të lartë të shërbimeve të konsulencës biznesore dhe produkteve nga fusha e prokurimit publik, ndihmës juridike, auditimit dhe kontabilitetit me seli në Prishtinë.