SIMS Marketing Agency

Krijimi i uebsajtit në tre gjuhë www.kdc-ks.org
Klienti: KDC

KDC përmirëson gjendjen socio-ekonomike  në Kosovë dhe jashtë, përmes forcimit të kapaciteteve zhvilluese të komuniteteve rurale , rritë qasjen e informatave dhe burime për të promovuar të hyra dhe gjenerim të të ardhurave, lehtëson shkëmbimin e dijenisë dhe transferit teknologjik si dhe promovon pjesëmarrjen e qytetare në planifikim  lokal dhe ne vendimmarrje.